BE ELITE Clinic

SOUTĚŽ O LIPOSUKCI

VYHRAJ LIPOSUKCI
v hodnote 49 900 KČ

VÝHRA zahrnuje:
Konzultace
Liposukce vybrané oblasti po odsouhlasení obou stran

Pravidla soutěže BE ELITE CLINIC 

O co soutěžíme? 
O liposukci v hodnotě 49 900 Kč.

Kdy soutěž probíhá? 
Soutěž probíhá v termínu od 11.10.2019 do 13.10.2019. 

Jak se můžete zúčastnit?
Podmínkou je zaslat email na soutez@beeliteclinic.cz, s fotkou postavy soutěžící, jejím jménem a věkem. Operace probehne 21.10.2019

Kompletní pravidla soutěže čtěte níže: 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže “ LIPOSUKCE” (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 
I. Pořadatelem soutěže je Be Elite Clinic, Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1, IČ: 05805627, DIČ: CZ05805627 
(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“) 
II. Termín a místo konání soutěže 
Soutěž probíhá v termínu od 10.10.2019 do 13.10.2019 na Instagramu/Facebooku/Webových stránkách.
(dále jen „doba konání soutěže“). 

III. Soutěžící 
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která splní podmínky soutěže uvedené výše (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

IV. Výhra v soutěži, předání výhry 
Bude udělena soutěžícímu, který splní dané požadavky soutěže. Ta vyhrává liposukci v hodnotě 49 900 Kč. Výběr proběhne v 13.10.2019. Výherce soutěže bude informován na Instagramu/Facebooku/Webových stránkách a vyzván k zaslání adresy v soukromé zprávě. 
Pokud si vybraný výherce proměnu dle předchozího odstavce nevybere dne 21.10.2019 má pořadatel právo výhru neodevzdat.

V. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 
Soutěžící bere na vědomí zařazení všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele a sponzorů soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. O průběhu předání výhry může být organizátorem pořízen obrazový záznam, včetně fotografie účastníka soutěže, který je organizátor oprávněn použít pro své marketingové účely. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, fotografii a instagramový komentář v médiích (včetně internetu, facebooku a dalších sociálních sítích), propagačních a reklamních materiálech pořadatele a sponzorů v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků a fotek na instagramovém profilu, webu či dalších sociálních sítích Pořadatele a sponzorů. 
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. 

VI. Závěrečná ustanovení 
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži, a to zejména v případech, kdy výherce si svoji výhru u Pořadatele vybere 21.10.2019.  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky. 

V Praze dne, 10. 10. 2019
 
Pořadatelem této soutěže je @beeliteclinic.
 
V Praze dne, 10. 10. 2019

 

Zpět